ධම්මික පැණියේ වත්මන් කතාව

කොළඹ – මහනුවර ඒ-1 ප්‍රධාන මාර්ගයේ උඩුකුඹුර සිට ඔත්නාපිටිය පාරේ ගිය අපි ධම්මික කපුවාගේ නිවස අසලට…