ධවල මන්දිරයේ පදිංචියට ආ අලුත් අමුත්තා

රටක ජනාධිපතිවරයා හෝ රාජ්‍ය නායකයාගේ බිරිඳ හදුන්වනු ලබන්නේ එරට ෆස්ට් ලේඩි හෙවත් ප්‍රධාන කාන්තාව ලෙසයි. එහෙත්…