නායකත්වය වෙනස් නොවේ නම් පක්ෂයේ තනතුරු එපා / නවීන් දිසානායක-Audio

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක ධුරය ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබුවේ පක්ෂයේ අපේක්ෂිත ප්‍රතිසන්ධානය සිදු නොවීම හේතුවෙන් බව…