සමන්ත විද්‍යාරත්න හා නාමල් කරුණාරත්න අත්අඩංගුවට ගැනීමට විමර්ශන

සෞඛ්‍ය  නීති රීති උල්ලංඝනය කරමින් උද්ඝෝෂණයක් සිදුකර ඇති බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ…