පළාත් පාලන ජන්දයට නාම යෝජනා දුන් රාජ්‍ය සේවකයන්ට මූලික වැටුප දීමට තීරණයක්

පළාත් පාලන මැතිවරණයට නාම යෝජනා දුන් රජයේ සේවකයන්ට මාර්තු මාස 09 වැනිදා සිට අප්‍රේල් 25 වැනිදා…

නාම යෝජනා 100කට වැඩිය අහකට

පළාත් පාලන මැතිවරණය ලබන මාර්තු මස 09 වැනිදා පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කළේය. පළාත් පාලන…