නායයාම් අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදනයක්

වතින වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වය යටතේ,  ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය දිස්ත්‍රික්ක දෙකකට නායයාම් අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදන…