දිස්ත්‍රික්ක 08කට නිකුත් කළ නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීම දීර්ඝ කෙරේ

දිස්ත්‍රික්ක 08ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස රැසකට නිකුත් කළ නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීම හෙට(08) පස්වරුව දක්වා දීර්ඝ කර…