නාරංගල කන්ද සංචාරකයන්ට තහනම්

බදුල්ල නාරංගල කන්ද සංචාරකයින්ට තාවකාලිකව තහනම් ප්‍රදේශයක් ලෙස නම් කර තිබෙනවා. පසුගියදා එම කන්ද තරණයට ගිය…