රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධූරයෙන් ඉවත් වෙයි

රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නාලක කළුවැව මහතා එම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා. ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා…