නැගෙනහිර වෙනුවට බටහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට / ආයෝජන සාකච්ජාවට කැබිනට් අනුමැතිය – Audio

කොළඹ වරායේ බටහිර පර්යන්තය ඉන්දියාව සමග එක්ව සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සාකච්ජා කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබාදී…