මීටර් 20ක් මුහුදු යට නැවකට ‘ඔපරේෂන්’

“ගල්අඟුරු නැව මුහුදුබත් වීම වළක්වන්න තිබූ එකම ක්‍රමය නැව මහ මුහුදේ තිබිය දී ම අලුත්වැඩියාවක් කිරීම…