නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් විශේෂ රථවාහන සැලැස්මක්

නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් විශේෂ රථවාහන සැළැස්මක් ක්‍රියාත්මක කරන බවත් එය පෙබරවාරි 01 සිට නිදහස් දිනය පැවැත්වෙන…

TNA ජාතික නිදහස් දිනය වර්ජනය කිරීමට තීරණය කරයි

මෙවර 73 වන ජාතික නිදහස් දිනය හා ජාතික නිදහස් දින සැමරුම වර්ජනය කිරීමට දෙමළ ජාතික සන්ධානය…

නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් සතියක් ජාතික ධජය ප්‍රදර්ශනය කරන්න ඉල්ලීමක්

73 වන ජාතික නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් පෙබරවාරි පළමුවනදා සිට 7 වනදා තෙක් නිවාස , වෙළඳ ව්‍යාපාර…