නිදහසට වැය කළ ගණන් හිලවු එළියට

75 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම් නිල රාජ්‍ය උත්සවය සඳහා රජය වැය කළ මුළු මුදල රුපියල්…