පක්ෂය තීරණය කළොත් හෙට වුණත් ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වෙනවා

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මධ්‍යම කාරක සභාව තීරණය කළහොත් හෙට වුවද ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්වීමට සිය මැතිඇමතිවරුන් සුදානම්…

ආණ්ඩුවේ පක්ෂ 11ක් නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ විශේෂ සාකච්ජාවක(VIDEO)

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මුලස්ථානයේ දී අද විශේෂ සාකච්ජාවක් පවත්වා තිබෙනවා. එම රැස්වීම සඳහා ආණ්ඩු පක්ෂයේ…