නිදහස් පෙරහුරුවට ආ සිවිල් ආරක්ෂකයන්ගෙන් කොරෝනා අවදානමක් ?

මිහින්තලය පුහුණු පාසලේ සිට නිදහස් උළෙලේ පෙර පුහුණුවීම්වලට කොළඹට පැමිණි සිවිල් ආරක්ෂක භට පිරිස අතර කොරෝනා…