නිදහස් සමරු උත්සවයට සහභාගී වන සියළු හමුදා සාමාජිකයන්ට PCR

අභිමානවත් සහ චාම් අයුරින් 73 වන නිදහස් දින සමරු උත්සවය පැවැත්වීමට සියළු කටයුතු සූදානම් කර තිබේ.…