නිදහසින් පසු රටට වූ හානියට සියළු දේශපාලකයන් වගකිව යුතුයි / කාදිනල් හිමි කියයි

1948 දී ශ්‍රී ලංකාව නිදහස ලැබීමෙන් පසුව රට දිළිදු භාවයට පත්කර ණයගැති රටක් බවට පත්වීමට මෙන්ම…