නිධන්ගත රෝග ඇති රෝගීන්ට ඔමික්‍රෝන් හරහා බරපතල අවදානමක්

නිධන්ගත රෝග සහ වෙනත් සංකූලතා පවතින රෝගීන් ඔමික්‍රෝන් වෛරස් ප්‍ර‍භේදය පිළිබඳ සැලකිලිමත් විය යුතු බව පවුල්…