උපක්‍රම නොයොදා ආණ්ඩුව ඉල්ලා අස්විය යුතුයි / නිමල් ලංසාගෙන් ප්‍රකාශයක්

ජනතා විරෝධය පිළිගෙන ආණ්ඩුව ඉල්ලා අස්විය යුතු බව , හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලාන්සා පවසනවා. ඔහු…