නිමල් ලන්සාට ඇමති ධූරය එපාවෙයි ?

ග්‍රාමීය මාර්ග සහ වෙනත් යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිමල් ලාන්සා අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත්වීමට සූදානමින් පසුවන බව අනාවරණ…