රුසියානු යානය නිදහස් කිරීම ගැන හෙට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමේ සූදානමක්

රුසියානු ගුවන් යානය සම්බන්ධ ගැටලුව පිළිබඳව රුසියානු තානාපති කාර්යාලය සහ රුසියානු Aeroflot ගුවන් සේවය සමග සාකච්ජා…