මේ පඩිය මට ඇති /බදු ගෙවන්න බැරි ආචාර්යවරුන් රටින් යන්න – නිර්මාල් දේවසිරි

රජය විසින් මෙම ජනවාරි මාසයේ සිට අය කිරීම ආරම්භ කර ඇති නව ආදායම් බද්ද සම්බන්ධයෙන් විශ්වවිද්‍යාල…