ජන්දයට සල්ලි දෙන්න -නිරීක්ෂණ සංවිධාන මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්ට ලිපියක් යවයි

මහින්ද සිරිවර්ධන මහතා, ලේකම්, මුදල් අමාත්‍යංශය, ලෝටස් පාර, කොළඹ-01. 2023 පෙබරවාරි 12 ලේකම්තුමනි, 2023 පළාත්පාලන ආයනත…