හෙට සිට ක්‍රියාත්මක නවතම මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කරයි

දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක නිරෝධානය ඇඳිරි නීතිය හෙට(01) අලුයම 4.00 ට ඉවත් කිරීමත් සමග රට පවත්වාගෙන යා…