නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කළත් සති 2ක් දුම්රිය නෑ

නිරෝධානය ඇඳිරි නීතීය ඉවත් කළ ද , සති 02 ක් යන තෙක් කිසිදු දුම්රියක් ධාවනය නොකිරීමට…