නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ඔක්තෝබර් 1 අළුයම 4න් අවසන්

දැනට ක්‍රියාත්මක නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය ඔක්තෝබර් මස 01 වනදා  අලුයම 4ට ඉවත් කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් දී…

රට විවෘත කිරීමේදී පැනවෙන සෞඛ්‍ය නිර්දේශ

දැනට ක්‍රියාත්මක නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය ඉවත් කිරීමත් සමග රට යළි විවෘත කිරීමේ දී පැනවිය යුතු සෞඛ්‍ය නිර්දේශ…