නිල්වලා ගඟේ පාවෙමින් තිබූ මිනිස් හිසක් සොයාගනී / පොලිස් පරීක්ෂණ ඇරඹේ

මාතර, නිල්වලා ගගේ තොටමුණ ප්‍රදේශයේ පාවෙමින් තිබූ පිරිමි පුද්ගලයෙකුගේ හිසක් සොයාගෙන තිබෙනවා. පොලීසිය සඳහන් කළේ, ලද…