ලොව විශාලතම තාරකා නිල් මැණික් පොකුර හමුවුණේ වසරකට කළින්

ලොව විශාලතම තාරකා නිල් මැණික් පොකුර හමුවී වසරක් පමණ වන බව ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ…