ලංකාවේ මැණික් පොකුර ගිනස් වාර්තා පොතට

පසුගිය වසරේ රත්නපුර ප්‍රදේශයෙන් සොයාගත් කිලෝග්‍රෑම් 500කට අධික බරැති තරු නිල් මැණික් පොකුර, ලොව විශාලතම තරු…