විකෘති කොරෝනා ප්‍රභේද මතුවිය හැකිදැයි ලංකාවේ තවදුරටත් පරීක්ෂණ -Audio

නව කොරෝනා ප්‍රභේද මෙරට තුල පවතින්නේ දැයි තවදුරටත් පරීක්ෂණ සිදුකරමින් පවතින බව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රතිශක්තිවේද…