පොලිස් නිල ඇදුම අවභාවිත කර සිදුකරන පහරදීමකදී ආත්මාරක්ෂාවට පියවර ගත හැකිද ?(VIDEO)

පොලිස් නිල ඇඳුම අවභාවිතා කර සිදුවන පහරදීමකදී පුරවැසියෙකුට සිය ආත්මාරක්ෂාව වෙනුවෙන් ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කිරීමට හැකියාවක් පවතින…