ඇමතිකම් අතහැරිය පිරිස් තවමත් ඇමති නිල නිවාසවල / ඇමති ආරක්ෂාවක් අඛණ්ඩව

කැබිනට් මණ්ඩලය ඉල්ලා අස් වුවද  හිටපු ඇමැතිවරු තවමත් ඔවුන්ගේ නිල නිවාස,වාහන සහ වෙනත් ඇමතිවරුන්ට ලබාදෙන පහසුකම්…