විදෙස් සංචිත ඩොලර් බිලියන 2 පනී / බිලියන 1.4 ක් වියදම් කරන්න බෑ

2023 ජනවාරි මාසය අවසානයේ දී ශ්‍රී ලංකාව සතු නිල සංචිත වත්කම්වල වටිනාකම අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 2,120…