නිව් ඩයමන්ඩ් නැවේ සමුද්‍ර හානියට කෝටි 340ක වන්දියක් ඉල්ලයි

නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවේ තෙල් කාන්දුවෙන් මෙරට සාගරයේ සිදු වූ සමුද්‍ර හානියට රුපියල් බිලියන 3.423ක වන්දි ගෙවන…