ලංකාව වෙනුවෙන් LNG සපයනවා / නිව් ෆෝට්‍රස් එනර්ජි සමාගම

සැලසුම් කළ පරිදි නිව් ෆෝට්‍රස් එනර්ජි සමාගම ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් LNG සැපයීමේ ව්‍යාපෘතිය දියත් කිරීමට කටයුතු…