7% නිවාස ණය ගැන මහ බැංකුවෙන් පිළිතුරු

උකස්කර මත ලබා දෙන නිවාස ණය සඳහා අයකළ හැකි සියයයට 7ක පොලී අනුපාතිය ඇතුළු කරුණු සම්බන්ධයෙන්…