කොවිඩ් ආසාදිතයින් පිළිබඳ සංඛ්‍යා ලේඛන අසත්‍යය ද?

දෙසිය ගණන් එනන්නත් මධ්‍යස්ථාන ක්‍රියාත්මක බවට සඳහන් කළ ද එම ඇතැම් එන්නත් මධ්‍යස්ථානවලට නිසි වේලාවට එන්නත්…