මැතිවරණ කොමිසමට තර්ජනය කළේ කවුද ? පරීක්ෂණවල තත්ත්වය හෙළිකරයි

මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජිකයන්ට තර්ජනය කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ෂණවල නවතම තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය අනාවරණ කර තිබෙනවා. පොලිස්…