ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ සියලු දෙනා හඳුනා ගැනීමට වහා ම විමර්ශනයක් කරන්න/ නීතිපති

ජනතාවගේ ව්‍යවස්ථානුකූල අයිතීන් උල්ලංඝනය කරමින් සාමාකාමී විරෝධතාවට නීතිවිරෝධි අයුරින් කඩා වැදීමේ සිද්ධියට නායකත්වය දුන් හා සම්බන්ධ…

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයේ විමර්ශන අසම්පූර්ණයි – නීතිපති පොලිස්පතිට දන්වයි

අප්‍රේල් 21 (පාස්කු ඉරිදා ) ප්‍රහාරය⁣ට අදාළව සිදුකර ඇති විමර්ශන සහ ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණු අසම්පූර්ණ…