නීති ප්‍රවේශ විභාගය ඉංග්‍රීසියෙන් පමණක් ගැසට් කළ යෝජනාව පරදී

නීති විද්‍යාල විභාග ඉංග්‍රිසී භාෂාවෙන් පමණක් පැවැත්වීමට ඉදිරිපත් වී තිබූ ගැසට් නිවේදනය අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ…