රුධිර බිඳුවකින් කොවිඩ් පරික්ෂා කළ හැකි නව ක්‍රමයක්

කොවිඩ් 19 වෛරස ආසාදිතයන් හඳුනාගත හැකි පහසු රුධිර පරීක්ෂණ ක්‍රමවේදයක් මෙරට මහාචාර්ය නීලිකා මලවිගේ මහත්මිය ද…