අද වැඩිම ආසාදිතයන් ගම්පහින් / නුවර 2 ට / කොළඹ 3 ට

ඊයේ දිනය තුළ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 787ක් – වැඩිම පිරිස ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඊයේ (22) දිනය තුළ මෙරටින්…