ලංකාවට බලපෑම් එපා / මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස්ට නෙස්බි සාමිවරයා දෙහි කපයි

බ්‍රිතාන්‍යයේ කොන්සර්වේටිව් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ටයකු වන නෙස්බි සාමිවරයා එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස්වරයාගේ ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ…