චීන ජාතිකයින්ට නෙළුම් කුලුන ‍free ද?

සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වන, කොළඹ නෙළුම් කුලුන පරිශ්‍රයට ඇතුළත් වීම සඳහා නිකුත් කරනු ලබන ටිකට්…