නෙළුම් කුළුණේ මෙහෙයුම් ලබන 15 වැනිදා ඇරඹේ

ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාවට නවමු අත්දැකීමක් සමඟින් නෙළුම් කුළුණේ මෙහෙයුම් සැප්තැම්බර් 15 වනදා ඇරඹේ. ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාවට…