රුසියාවෙන් නේටෝවට අවසන් නිවේදනයක් – ආක්‍රමණයක් ආසන්නයේ ?(Video)

බල්ගේරියාවෙන් හා රුමේනියාවෙන් නේටෝ හමුදා ඉවත් කර ගැනීමට පියවර ගන්නා ලෙස රුසියාව නේටෝ සංවිධානය වෙත දැනුම්දී…