පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට එරෙහිව නේපාලයේ විරෝධතා

පාර්ලිමේන්තුව හදිසියේ විසුරුවා හැරීමට එරෙහිව නේපාලයේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරුන් තිදෙනෙකු වන පුෂ්ප කමල් දහාල්, මාධව් කුමාර් ජලනාත්…