පඩුකරඳ ශාඛය රතු දත්ත ලයිස්තුවෙන් ඉවත් කර ඇති කතාව බොරුවක්..

පඩුකරඳ ශාඛය 2020 රතු දත්ත ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කර ඇති බවට පළ ව ඇති වාර්තාවල කිසිම සත්‍යතාවක්…