ආචාර්ය පණ්ඩුල ඇඳගම මහතා නික්මෙයි

ප්‍රකට මානව විද්‍යාඥයකු වූ ආචාර්ය පණ්ඩුල ඇඳගම මහතා අභවප්ප්‍රාත වී තිබෙනවා. ඒ මහතා මිය යන විට…