ආන්දෝලනයට ලක්වූ පණු කරඳ ගස් රට පුරා / අමාත්‍යාංශය ජනතාවගෙන් තොරතුරු ඉල්ලයි

ගම්පහ දාරළුවෙන් හදුනාගෙන තිබූ ලංකාවට ආවේණික  (Crudia Zeylanica) පණු කරඳ ශාකය සම්බන්ධයෙන් වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ…